mistyczna

405 tekstów – auto­rem jest mis­tyczna.

Człowiek

Może słowo ,,człowiek"
to więcej prze­cinków niż liter,
może niez­nacznie tylko
od roz­toczy różni - nie każdy nas widzi,
ale już ma na nas uczulenie;
może człowiek to zbiór uczuleń,
up­rzedzeń i chorób?
A może człowiek to tyl­ko ssak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 8 maja 2016, 08:27

Niepokój

Niepokój
nieład na granicy
zro­zumienia i czucia;
myśl umykająca
przed ciężkim bu­ciorem wyrazu;
wrażenie ut­ra­ty cząstki pamięci;
zos­ta­wienia za sobą

bez­cenne­go tlenu
pot­rzeb­ne­go zaw­sze i tu.
Niepokój w po­koju bez ścian, okien i drzwi.
Zam­knięci z głupią miną
w pół słowa z wydechem.
Pod ser­cem uk­ry­ty zat­rze­potał strach.
Niepokój
nig­dy nie jest miłym gościem,
ale da­je znać, że zos­tało jeszcze coś
do nie-stracenia. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 3 kwietnia 2016, 19:25

Nie zdołam nig­dy poz­bierać roz­rzu­conych ludziom strzępków sa­mej siebie.
Zaw­sze będę niekom­plet­na i kiedyś nie zos­ta­nie ze więcej niż ściereczka na otar­cie łez.
Do­rabiam więc siebie w so­bie każdej no­cy i sta­ran­nie wręczam każdy ka­wałek serca.
Niech będzie choć ser­wetką pod wa­zonem, a nie za­led­wie ścierką.
Doj­rzeję w czyimś spoj­rze­niu, urosnę, zak­witnę i zaowocuję. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 marca 2016, 19:09

Wstyd sy­ci pamięć. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 24 stycznia 2016, 19:51

* * *

Tak pięknie się rozpływa
dusza poety nad światem
wy­pełniając każdy detal,
każdą dziurę w całym
na­piętno­waniem uniesień...

Tak pięknie wier­sz smu­tek niesie
za nitkę po­ciąga i kłębek nerwów stoi
goły
i tyl­ko nie wiado­mo
czy goły, szczęśli­wy i wolny,
czy na­gi, łaknący odzienia...

A dusza poety jak ko­tek niewinny
ba­wi się swym kłębkiem z natchnieniem
to ob­nażając, to kryjąc poetę w sym­bo­lach pokrętnych
i toczy się to życie, na­winięte na szpulkę nadziei,
że ktoś jeszcze przeczyta
za­supłane wiersze 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 7 stycznia 2016, 17:56

co mi szepcze zmęczenie po czasie

Może ten nóż w serce
miał os­trza dwa, przeciwne
jak sprze­ciw dla wiel­kiej rany
zionącej czerwienią
i głębią

Może in­na rana
spuszczająca krew
z ra­dością życia
miała oczyścić ciało
z ja­du brze­mien­ne­go w myśli

A te­raz czys­ta pur­purą kochania
w jed­nych ra­mionach poczuć siłę woli
w tych jed­nych uczyć się czekania
zro­zumieć, że ból... już nie boli
i słaniać się zmęczo­na ze szczęścia serdecznego
zaw­sze za rękę trzy­mając jedynego. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 15 grudnia 2015, 10:02

mój maraton

Są ta­kie dni
niez­byt szczególne
pew­nie nikt ich nie pamięta
ot, kil­ka­naście godzin zwykłego biegu

też wte­dy biegam
ma­rato­ny ,,na wczo­raj'', ,,na już'', ,,na za tydzień"
wszys­cy to wszyscy

ale cza­sem nagle
zu­pełnie nieświadomie
gu­bię rytm
mylę nogi
tracę łączność z resztą
łapie mnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 19 listopada 2015, 17:42

Nie po to mat­ka naz­naczała Cię krzyżem na czole
byś bił nim te­raz o ziemię przed in­te­lek­tual­nym plebsem. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 listopada 2015, 14:02

* * *

Całą sobą czekam
zas­ty­gam w bezruchu
zamarzam
owiewa­na chłod­ny­mi spojrzeniami
zim­ne od­dechy dmą w mo­je żagle
od­pra­wiając mnie malowniczo
ku por­to­wi matczynemu
por­to­wi
z które­go naj­trud­niej wypłynąć... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 16 października 2015, 17:48

Cza­sem muszę się trochę zniszczyć, trochę pod­pa­lić i uderzyć...
Bo nie wiem w ja­ki in­ny sposób mogłabym wy­ciągnąć z siebie tą podłą glizdę sa­mot­ności, wyg­ry­zającą tu­nele pod moją skórą, zos­ta­wiając pus­tkę i swędzące rozdrażnienie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 października 2015, 19:39
mistyczna

Mam w sobie tyle smutku i tyle radości, że można by mnie podejrzewać o zupełne rozchwianie emocjonalne, ale to ta najlepsza część mnie, w której każdy się odnajdzie, bo na granicy tych dwóch spojrzeń powstaje ciepło, którym chciałabym obdzielić każdą duszę, która tego zapragnie...

Zeszyty
  • *** – Świet­ne tek­sty, których nie pot­ra­fię jed­nak od­nieść w stu pro­cen­tach do siebie.

  • emblematy – te, które po­kochałam i noszę w ser­cu

  • wykaligrafowane – na moim ser­cu złotym tuszem sa­mot­ności...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 maja 2016, 16:28mistyczna sko­men­to­wał tek­st Człowiek

3 kwietnia 2016, 23:54Cris sko­men­to­wał tek­st Niepokój

17 marca 2016, 20:34słoneczniki sko­men­to­wał tek­st Nie zdołam nig­dy poz­bierać [...]

24 stycznia 2016, 19:51mistyczna do­dał no­wy tek­st Wstyd sy­ci pa­mięć.  

7 stycznia 2016, 17:56mistyczna do­dał no­wy tek­st Tak pięknie się rozpływa dusza [...]

15 grudnia 2015, 18:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st co mi szep­cze zmęcze­nie [...]

15 grudnia 2015, 12:52Cris sko­men­to­wał tek­st co mi szep­cze zmęcze­nie [...]

15 grudnia 2015, 10:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st co mi szep­cze zmęcze­nie [...]

15 grudnia 2015, 10:02mistyczna do­dał no­wy tek­st co mi szep­cze zmęcze­nie [...]

20 listopada 2015, 11:36mistyczna sko­men­to­wał tek­st mój ma­raton